INTERGRAALLEREN


Visie: samen leren & presteren


Missie: maak van je werkomgeving een leeromgeving

INTEGRAALLEREN: SAMEN LEREN EN PRESTEREN

Alles verandert steeds sneller en ingrijpender. Juist daarom breekt IntegraalLeren met de traditionele wijze van gedragsbeïnvloeding op de werkvloer.

Er bestaat geen éénduidige aanpak om zinvol te veranderen. Wat we wel weten is dat mislukte verandertrajecten voor een groot deel te wijten is aan organisatiegedrag. Dit is een bewust keuze die veelal wordt gevoed door het verleden en een onzekere toekomst.

“LEREN IS GRENSVERLEGGEND, GERICHT OP VERNIEUWING EN GEDREVEN DOOR NIEUSSGIERIGHEID”

Een integrale benadering waar leren en presteren op individueel, teams als op organisatieniveau samenkomen, is dan geen romantische, eerder een logische keuze willen we succesvol blijven.

LEREN

Binnen IntegraalLeren geloven wij er oprecht in dat samen leren de sleutel tot succes is. Onder leren verstaan wij vanuit een onderzoekende houding kennis creëren en delen. Maar ook leren van gebeurtenissen, elkaar en wetenschappelijk inzicht horen daar zeker bij.

PRESTEREN

Alles wat we doen moet in lijn liggen met de organisatiestrategie of direct bijdragen aan de professionele of persoonlijke ontwikkeling.

Oude wijn in nieuwe zakken

De kern van ‘lerende organisaties’ is de afgelopen decennia op een diverse manier gepresenteerd: community of practise, agile/ lean, zelfsturende teams, scrum, kennismanagement en talentmanagement. In de kern komt het telkens weer neer op samen leren & presteren.

Integraalleren ondersteunt organisaties om vanuit de basisprincipes van de ‘lerende organisatie’ vooral wend- en weerbaar te blijven.

Definitie lerende organisatie:“Een lerende organisatie is een organisatie die haar leden of medewerkers in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren”.

“BE BRAVE EVEN IF YOU RE NOT PRETEND TO BE”

Dit klikt logisch en simpel maar dat is het zeker niet. De kern van het daadwerkelijke probleem ligt vaak verscholen. We weten dus van te voren niet waar we op uitkomen. Wat ik wel weet is dat ik als veranderkundige en begeleidingskundige een breed repertoire heb ontwikkelt om goed aan te sluiten bij deze ongevonden vondsten.

Continu balanceer ik als facilitator vanuit reflection-in-action tussen de verschillende rollen en spanningsvelden waarbij de focus ligt op het samen leren & presteren.

“ONGEVONDEN VONDSTEN ZIJN ALLESBEPALEND”

Deze waardevolle ‘ongevonden’ vondsten komen wij ongetwijfeld tegen gedurende een verander of ontwikkeltraject en zijn van cruciaal belang voor strategische keuzes van de organisatie en het gedrag (normen, waarden en overtuigingen) van haar medewerkers. 

ONZE KERNWAARDEN

VERDIEPEN

We mogen nooit vergeten dat het verleden ons tot hier heeft gebracht. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we terug op het verleden. Wat was succesvol en kunnen we behouden en wat remt ons nu af. Beleidsdocumenten en concrete ervaringen geven ons handvatten van waaruit we elkaar kunnen bevragen. Vanuit verschillende perspectieven ontstaat er zo een voorlopige probleemstelling. Deze probleemstelling wordt door de verschillende lagen anders geïnterpreteerd. Of je nu wil of niet, de belangen liggen nu eenmaal anders. Het is zaak om vanuit een integrale benadering te kijken of de visie overeenkomt met de realiteit.

VERANTWOORD

Het psychologische contract is hierdoor enorm belangrijk. Want wanneer de veranderdynamiek eenmaal zijn intrede heeft gedaan gaan de persoonlijke belangen een rol meespelen wat weer van invloed is op het gedrag van alle medewerkers. De verschillende perspectieven komen gedurende het verander en ontwikkelproces steeds dichter en dichter bij elkaar. Wanneer de leden op de verschillende lagen elkaar meer begrijpen zal er vanuit wederzijds begrip een creatiever onrust ontstaan die nodig is om samen te leren en te presteren.

VERBINDEN

Integraalleren zoekt vanuit de context continu de verbinding tussen krachtige professionals, zelforganiserende teams en een wendbare organisatie. Wanneer we dreigen vast te lopen kunnen bewezen modellen, creatieve werkvormen, vakbladen en literatuur ondersteunend zijn om de eigen denkbeelden en overtuigingen ter discussie te stellen. Nadat de verschillende verbindingen zijn gemaakt is het aan de professionals zelf om binnen de kaders van de organisatiestrategie de reis voort te zetten.

VERANDEREN

Hoe we de dingen hier doen is voor mij dominant en niet zozeer wat we denken te doen. Lerende organisatie hebben een duidelijke focus en zijn in staat om samen te leren en te presteren. Ze betrekken hun meest waardevolle bezit, de professionals bij ontwikkelingen en zijn consistent in hun gedrag. Zo weten ze zich op basis van wederzijdse aantrekkelijkheid continu aan te passen aan een veranderende omgeving.

VERANKEREN

Wat iemand heeft geleerd moet blijken uit wat hij ermee doet. Om de transfer te verhogen borgen en verzorgen wij onze trajecten met begeleid intervisie, supervisie en advies aan het strategisch management.

https://www.integraalleren.nl/werkwijze-integraalleren/