De werkplek als leerplek
Lange tijd stond het aanleren van routines en uitvoerende vaardigheden door middel van opleiden centraal. Tegenwoordig gaat het veel meer over: continu aanpassen aan de omgeving, werken aan deskundigheidsbevordering, de wens elke dag een stukje beter te worden, creëren van vertrouwen en durven loslaten, beïnvloeden van de cultuur en geïnspireerd samenwerken. Dit vraagt om herbezinning, het lef hebben om vanuit een allesomvattende aanpak andere wegen te gaan bewandelen om zo zinvol te veranderen.

Integraal leren-leren & zinvol veranderen
Bereid u voor op enige verwarring.

Wij haken aan bij de strategisch doelen van de organisatie. Veranderen is een integraal proces dat de gehele organisatie beïnvloedt en waar volgens ons de gehele organisatie invloed op heeft. De werkelijke dynamiek binnen veranderende organisaties laat zich dan ook moeilijk vangen vanuit één benaderingswijze. Daarom hanteren wij meerdere modellen en kijken wij vanuit verschillende perspectieven naar situaties om los te komen uit oude, vastgeroeste patronen. Hierdoor creëren wij een creatieve onrust die aanzet tot een duurzame gedragsverandering.

Trainen, Coachen & Adviseren
Vanuit kansen en een krachtige leeromgeving faciliteren wij: teamontwikkeling, deskundigheidsbevordering en verandering.

Het behoeft geen betoog dat goed functionerende teams een levensvoorwaarde is voor iedere organisatie. Binnen onze trainingsprogramma’s laten wij bewust ruimte open zodat de leden zelf ontdekken wat hun ontwikkeling in de weg staat en hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan.

Wij coachen professionals om te werken aan individuele worstelingen en deskundigheidsbevordering.

Veranderen is een totaalproces dat de gehele organisatie beïnvloedt en waar de gehele organisatie invloed op heeft. Inhoudelijke, gedrags- en interventieaspecten zijn met elkaar verweven. Een integrale benadering brengt dit samen. Hierin ondersteunen en adviseren wij organisaties.

Onze kernwaarden: verdiepen, verantwoordelijk, verbinden & veranderen
Zie je wel, het heeft wel degelijk zin.

Wat ons uniek maakt is dat wij vanuit het geheel continu op zoek naar de verbinding met jezelf, de ander en met de organisatie. Wij positioneren ons vanuit verschillende rollen tussen de belanghebbenden, geven medewerkers verantwoordelijkheid en staan open voor tegenspraak. Niet alleen maar voorzeggen, maar vanuit een ‘hands on mentaliteit’ het goede voordoen kenmerkt ons.

Rendement integraal leren & veranderen
Betere samenwerking tussen de verschillende niveaus
Je kijkt vanuit meerdere perspectieven naar unieke situaties
Optimaal benutten van kennis en ervaring op de verschillende lagen binnen de organisatie
Medewerkers nemen meer initiatieven (ervaringsleren), autonomie wordt vergroot en de deskundigheid versterkt
Meer participatie, minder weerstand
Pro-actieve, risico’s zien we aankomen
Hogere transfer, leren en veranderen wordt van binnenuit (cultuur) gevoed
Borgen en verzorgen
Wat iemand heeft geleerd moet blijken uit wat hij ermee doet.

Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij wat er al is en werken graag samen met de eigen professionals, (methodiek) coaches, trainers of sluiten aan bij lopende development trajecten. Wij borgen en verzorgen onze trainingen en verandertrajecten met advies, begeleide intervisie, supervisie en coaching.

Geaccrediteerd
Onze trainingen zijn o.a. geaccrediteerd in het SKJ-kwaliteitsregister. Professionals die zich hebben aangemeld bij dit kwaliteitsregister kunnen de supervisie, intervisie en trainingen gebruiken voor hun (her-)registratietraject.