TRAINING – COACHING & ADVIES

BINNEN DE ZORGSECTOR, HULP EN DIENSTVERLENDE ORGANISATIES

“De werkplek als leerplek”
Lange tijd stond het aanleren van routines en uitvoerende vaardigheden door middel van opleiden centraal. Nu is er een verschuiving gaande naar het vermogen om kennis toe te passen op de werkplek. Dit vraagt om oplossingsgerichte leer en veranderprocessen die een directe relatie hebben met de werkpleksituatie.

De praktijk laat zien dat de verschillende opleidingswensen beantwoord worden met eenzelfde advies/opleiding en verplichte leertrajecten. Dit maakt dat veel professionals ‘DE KICK’ van het leren en veranderen niet meer kennen. Het sluit onvoldoende aan bij de eigen behoeftes waardoor het rendement laag blijft.

Daarom doen wij het net even anders, zowel: coachen, trainen als adviseren

“Er is niets zo praktisch als een goed stuk theorie en niets zo theoretisch als een goed stuk praktijk”.

De werkelijke dynamiek binnen veranderende organisaties laat zich moeilijk vangen in één model, daarom doen wij het net even anders:
” Het behoeft geen betoog dat goed functionerende teams een levensvoorwaarde is voor iedere organisatie. Binnen onze trainingsprogramma’s laten wij bewust ruimte open zodat ze zelf ontdekken wat hun ontwikkeling in de weg staat.
” Wij coachen professionals om te werken aan individuele worstelingen en deskundigheidsbevordering.
” Veranderen is een totaalproces dat de gehele organisatie beïnvloedt en waar de gehele organisatie invloed op heeft. Inhoudelijke, gedrags- en interventieaspecten zijn met elkaar verweven. Alleen een integrale benadering kan dit samenbrengen. Wij adviseren het strategisch management om hierin meer succesvol te zijn.

Onze kernwaarden: verdiepen, verantwoordelijk, verbinden & veranderen

“Zie je wel, het heeft wel degelijk zin”

Wat ons uniek maakt is dat wij gedurende een veranderings- of ontwikkeltraject aansluiten bij de professionals. Door naar het geheel te kijken en verschillende rollen aan te nemen zijn we in staat om een krachtig leerlandschap te creëren waarbij de focus ligt op verbinden.
Door op de verschillende lagen medewerkers uit te dagen, te inspireren, te verrassen en met elkaar te verbinden zal de gehele organisatie duurzaam veranderen richting de gewenste doelstelling.

Niet alleen maar voorzeggen, maar vanuit een ‘hands on mentaliteit’ het goede voordoen, gebruik maken van talenten en het richten van diversiteit kenmerkt ons. Hierdoor creëren wij een creatieve onrust die aanzet tot een duurzame gedragsverandering.

Borgen en verzorgen
“Wat iemand heeft geleerd moet blijken uit wat hij ermee doet”

Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij wat er al is en werken graag samen met de eigen professionals, (methodiek) coaches, trainers of sluiten aan bij lopende development trajecten. Wij borgen en verzorgen onze trainingen en verandertrajecten met advies, begeleide intervisie, supervisie en coaching.

Geaccrediteerd
Onze trainingen zijn o.a. geaccrediteerd in het SKJ-kwaliteitsregister. Professionals die zich hebben aangemeld bij dit kwaliteitsregister kunnen de supervisie, intervisie en trainingen gebruiken voor hun (her-)registratietraject.